• Odborné učilište

     •                    

      Odborné učilište v Košiciach je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, zaradená do siete špeciálnych škôl, v ktorej sa realizuje profesijná príprava žiakov zo špeciálnych aj základných škôl v trojročných učebných odboroch, určených pre chlapcov aj dievčatá v zmysle zákona 245/2008 Z.z.
      Zriaďovateľom školy je od 1.1.2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1222/1, Košice . Poslaním školy je profesijná príprava mládeže vyžadujúcej  špeciálno pedagogickú starostlivosť.


      Areál školy je situovaný v blízkosti obchodného centra Cassovia (Carrefour), ku ktorému vedú viaceré trasy mestskej hromadnej dopravy  vhodná je doprava autobusmi č. 15, 16, 29, 34 alebo električkou č. 9.

      Priestory školy sú vkusne a účelne zariadené. Počet učební, v ktorých sa realizuje teoretické vyučovanie, je 8. Pre potreby telesnej výchovy žiakov slúži moderne  vybavená posilňovňa a zapožičané priestory športovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti školy.  Modernizácii vyučovania výrazne prispieva počítačová učebňa. Posilňovňa i počítačová učebňa sú často využívané žiakmi aj v čase mimo vyučovania. 

      V budove školy sa nachádzajú aj 2 cvičné pracoviská odborného výcviku: kuchyňa ( určená pre učebný odbor obchodná prevádzka ) a práčovňa  ( určená pre učebný odbor opatrovateľská starostlivosť ).

      Stravovanie žiakov aj pedagógov je zabezpečené v školskej jedálni. Škola nemá vlastné internátne zariadenie, ale v prípade potreby sa naši žiaci môžu ubytovať  v niektorom zo stredoškolských internátov, nachádzajúcich sa v blízkom okolí.

      Vyučovanie súbežne prebieha ako:

      teoretické vyučovanie – v odborných učebniach a praktické vyučovanie – v školských cvičných dielňach a na zmluvných pracoviskách, priamo v praxi.

      Učebná doba končí záverečnou učňovskou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní získajú žiaci výučný list, oprávňujúc ich vykonávať danú profesiu.


      Zo života školy...

      Odborné učilište je v našej lokálnej komunite vzdelávacím, kultúrnym, športovým, spoločenským centrom a otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov.

      Hlavným poslaním školy je:

      • poskytovať komplexné  služby v oblasti  výchovy a vzdelávania   na základe slobodnej ponuky    a dopytu,  
      • poskytovať možnosť  rôznych  mimoškolských aktivít  a projektov, spolupráca s orgánmi miestnej   samosprávy a s partnermi   na trhu  práce.