• Rada školy

     • Čo je rada školy

     • Rada školy pri Spojenej škole Alejovej 6 v Košiciach je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení. Vyjadruje sa tiež ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Jej dôležitou úlohou a zároveň povinnosťou je uskutočňovanie výberového konania na funkciu riaditeľa školy a predkladanie návrhu zriaďovateľovi školy – Regionálnemu úradu školskej správy v Košiciach, na vymenovanie riaditeľa školy a tiež prípadné predloženie návrhu na odvolanie riaditeľa školy. Nemenej dôležitou úlohou je aj vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu školy, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo k správe o výsledkoch hospodárenia školy...

      Koľko členov má rada školy a kto to je?

      Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú: 

      3 zvolení zástupcovia rodičov

      3 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

      1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

      4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy

       

      Všetky podrobnosti na základe ktorých je Rada školy zriadená, a ktorými sa riadi, sú zakotvené v Štatúte rady školy pri Spojenej škole Alejovej 6 v Košiciach.