• Praktická škola

     • Profil školy

     • Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu žiakov na výkon jednoduchých pracovných činností. Je určená pre chlapcov a dievčatá. Výuka môže byť jeden, dva alebo tri roky, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. 

      Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore.