• Zdravotnícky pracovník

    • Zdravotnícky pracovník v Spojenej škole Alejovej 6 v Košiciach

    • Spojená škola Alejová 6 v Košiciach sa úspešne zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a od 1. septembra 2022 na našej škole pracuje zdravotnícky pracovník. Pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka v Spojenej škole Alejová 6 v Košiciach bude financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Cieľom výzvy je poskytnúť stredným školám, zaradeným do siete škôl a školských zariadení SR podporu prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca, na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. Takéto zamestnanie je umožnené na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

     Žiakom našej školy bude poskytovaná zdravotná starostlivosť zdravotníckym pracovníkom, ktorý bude v pracovnoprávnom vzťahu s našou školou a ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania: lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár. Zdravotnícky pracovník poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

      

     https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/