• Vznik školy

     • História školy

     •  

       

      Dňa 1.9.2009 ako nástupnícka organizácia po Odbornom učilišti
      bola zaradená do siete škôl SR
      SPOJENÁ ŠKOLA, ALEJOVÁ 6 KOŠICE
      s organizačnými zložkami:

      Odborné učilište, Alejová 6, Košice

      Praktická škola, Alejová 6, Košice

      Spojená škola

      Spojená škola bola zriadená uznesením Pléna VS KNV v Košiciach  ako Osobitné odborné učilište na Inžinierskej ulici s platnosťou od 1. septembra 1983. Po stránke hospodárskej bola pričlenená k Strednej ekonomickej škole pre telesne chybných v Košiciach, Opatovská cesta. Riaditeľom bol  Jozef Mizik.

      V prvom školskom roku 1983/84 sa v budove Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ulici 24 v jednej triede učebného odboru obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál vzdelávalo 16 žiakov.   

      V druhom školskom roku 1984/85 pribudli 2 triedy v nových učebných odboroch  záhradníctvo a stavebná výroba - murárske práce.

      V nasledujúcom školskom roku 1985/86 sa škola presťahovala do nových priestorov v budove  Strednej priemyselnej školy hutníckej na Alejovej ulici č.1. Žiaci si mohli vybrať z ďalších nových učebných odborov tesár, klampiarZmluvnými organizáciami, v ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik   a po vyučení sa v nich  zamestnali boli Hutné stavby, Inžinierske stavby, Bytový podnik mesta Košíc. Počet žiakov presiahol 280.

      Ponovembrové zmeny spoločensko-politického života zasiahli výrazne do života našej školy. Vo februári 1990 si zamestnanci školy zvolili za riaditeľku  Katarínu Bohušovú.  Dňa   20. 9. 1990 sme sa nútene presťahovali do nevyhovujúcich priestorov bývalej Vojenskej katedry VŠT  na Popradskej 58. Priestory boli tmavé, chladné, s vysokým obsahom formaldehydu vo vzduchu.  Napriek tomu boli zaradené do siete škôl a školských zariadení nové učebné odbory sanitár a maliar.

      1.1.1992 bola škola v zmysle zákona premenovaná na Odborné učilište a nadobudla právnu subjektivitu - po hospodárskej stránke bola  odčlenená  od Strednej ekonomickej školy pre telesne chybných,  Opatovská cesta 97, Košice.

      Vďaka obrovskému úsiliu vedenia školy  a zriaďovateľa Školskej správy Košice II bola škola  1.4.1992 presťahovaná  do vlastných priestorov na Alejovej 6, kde sídli doteraz.

      Od 1.9.1994  do 30.9.1995 sme experimentálne overovali učebný odbor  5592 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v zdravotníckych zariadeniach.

      Od 20.3.1995 je škola členom Združenia odborných učilíšť Slovenska.

      1.9.1995 boli so siete škôl a školských zariadení zaradené pre našu školu učebné odbory   07-98-2 výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov a odevnej konfekcie a 07-99-2 šitie bielizne.

      1.9.1995 sme začali experimentálne overovať vzdelávanie žiakov v Praktickej škole.  Experiment bol ukončený 31.8.2001.

      Od 1.7.1996 pracuje vo funkcii riaditeľky školy Ing. Eva Macholdová, ktorá je zároveň od 1.9.1996 členkou výboru Združenia odborných učilíšť Slovenska.

      Od 1.9.1996 boli zaradené do siete škôl pre našu školu učebné odbory 5592 2   00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v zdravotníckych zariadeniach,  2982 2 02 Pekárska výroba, 2982 2 03 Výroba cukroviniek.

      Od 1.9.1997 do 30.6.2000 sme pre Štátny pedagogický ústav experimentálne overovali učebné odbory Pekár a Cukrár.

      Počet žiakov sa ustálil na cca 150.

      1.9.2001 bola Praktická škola zaradená do siete škôl a školských zariadení  a  po stránke riadenia a hospodárenia pričlenená k Odbornému učilišťu.

      V školskom roku 2004/05 bolo zriadené alokované pracovisko Odborného učilišťa, učebný odbor obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál, a Praktickej školy pri Špeciálnej základnej škole Moldava nad Bodvou.

      V školskom roku 2005/06  bolo zriadené alokované pracovisko Odborného učilišťa     pri Špeciálnej základnej škole internátnej, Zeleného stromu 8 v Rožňave 1 trieda učebného odboru 55  92 2 Opatrovateľská starostlivosť.

      V školskom roku 2006/07 boli zriadené alokované pracoviská Praktickej školy pri Špeciálnej základnej škole Ždaňa a pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých, Opatovská cesta 97. 

      Od 1.9.2006  do 30.6.2011 sme v Praktickej škole experimentálne overovali vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím po ukončení špeciálnej základnej školy pre žiakov  s autizmom s mentálnym postihnutím a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných formou školskej integrácie.

      Od 1.9.2007 boli zaradené do siete škôl a školských zariadení Školská jedáleň a Výdajná školská kuchyňa pri Spojenej škole Alejová 6, Košice.

      Krajský školský úrad  v Košiciach, Zádielska 1, Košice zriadil od 1.9.2009 Spojenú školu, Alejová 6, Košice s organizačnými zložkami Odborné učilište, Alejová 6, Košice s alokovanými triedami, Rankovce 10 a Praktická škola, Alejová 6, Košice ako nástupnícku organizáciu po Odbornom učilišti.

      1.9.2010 začalo svoju činnosť Alokované pracovisko, Rankovce 10 v 1 triede učebného odboru stavebná výroba – murárske práce. Od 1.9. 2012 je zvýšený počet tried na 2.

      1.9. 2011 bol zaradený do siete škôl a školských zariadení učebný odbor 64 97 2 pedikúra – manikúra.

      1.9.2015 boli zaradené do siete škôl a školských zariadení učebné odbory 64 91 2 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru a 64 94 2 služby a domáce práce.

      Od 1.1.2022 je zriaďovateľom školy Regionálny úrad školskej správy v Košiciach na Zádielskej 1222/1, Košice.

       

      Praktická škola

       

      V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave sme 1.9.1995 začali experimentálne overovať Praktickú rodinnú školu v Košiciach v Odbornom učilišti na Alejovej ul. č. 6. Overovanie učebných osnov bolo ukončené 31.8.2001.

      Dňom 1.9.2001 bola Praktická škola zaradená do siete škôl a školských zariadení, po stránke riadenia a hospodárenia pričlenená k Odbornému učilišťu, Košice, Alejová 6. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka Odborného učilišťa Košice, Alejová 6.

      V školskom roku 2004/2005 bola zriadená  alokovaná trieda v ŠZŠ v Moldave nad Bodvou v počte žiakov 8, ktorej činnosť trvala do 30.6.2007.

      Jeden školský rok 2006/2007 boli zriadené alokované triedy pri ŠZŠ pre telesne postihnutých Opatovská 97 cesta Košice  a  pri Špeciálnej základnej škole Ždaňa.

      Od 1.9.2006  do 30.6.2011 sme v Praktickej škole experimentálne overovali vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím po ukončení špeciálnej základnej školy pre žiakov  s autizmom s mentálnym postihnutím a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných formou školskej integrácie.  

      Krajský školský úrad  v Košiciach, Zádielska 1, Košice zriadil od 1.9.2009 Spojenú školu, Alejová 6, Košice s organizačnými zložkami Odborné učilište, Alejová 6, Košice s alokovanými triedami, Rankovce 10 a Praktická škola, Alejová 6, Košice ako nástupnícku organizáciu po Odbornom učilišti.

      Výber voliteľného predmetu, ktorým sa profiluje zameranie Praktickej školy sme prispôsobovali aktuálnym schopnostiam a záujmom žiakov a rodičov. Boli to predmety Starostlivosť o starých a chorých, Pestovateľské práce, Pomocné práce v kuchyni.