• Odborné učilište

     • Prijímacie konanie

     •   

      KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV  DO 1. ROČNÍKA ODBORNÉHO UČILIŠŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

      Kritéria prijatia:

      1.) úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp.  9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo vzdelávania individuálne integrovaného žiaka v ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky

       2.) predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva so záverom, že ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  podľa § 101 ods. 1 a 4, § 63 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ), nie staršiu ako dva roky

      3.) zdravotná spôsobilosť pre danú profesiu a splnenie hygienických požiadaviek pre prácu v potravinárstve 

      4.) zápis žiaka do 1. ročníka  OU jeho zákonným zástupcom / na zápis budú zákonní zástupcovia pozvaní 

      Učebný odbor

      Plánovaný

      počet tried

      Plánovaný počet prijímaných žiakov

      Prijímacie konanie

      Spôsob ukončenia štúdia

       

      6491 G 01 

      obchodná prevádzka- práca pri  príprave jedál

       

       

      1

       

      14

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list

       

      2985  G  

      cukrárska výroba

       

       

      1

       

      14

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list

      6485 G 

      opatrovateľská

      starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

       

      1

       

      14

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list

       

      3686 G 03

      stavebná výroba –

      murárske práce

       

      2

       

      28

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list

       

      6491 G 02  

      obchodná prevádzka-

      príprava, skladovanie a predaj tovaru

       

      1

       

      14

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list

       

      6494 G 

      služby a domáce práce

       

       

      1

       

      14

       

      bez prijímacích skúšok

       

      výučný list