• Praktická škola

     • Prijímacie konanie

     •  

       

      KRITÉRIÁ  PRIJATIA  ŽIAKOV  DO  1. ROČNÍKA PRAKTICKEJ  ŠKOLY V ŠKOLSKOM  ROKU 

      2022/2023

       

      Kritériá prijatia:

       

      1. úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp.  9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie podľa variantu B alebo C alebo dosiahnutie veku 18 rokov a viac, ak uchádzač nebol vzdelávaný v OU alebo PŠ

       

      2. predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva so záverom,  že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  podľa § 101 ods. 2, 3 a  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ), nie staršiu ako dva roky

       

      3. zápis žiaka do 1. ročníka  PŠ jeho zákonným zástupcom / na zápis budú zákonní zástupcovia pozvaní/

       

       

                                    

      Názov školy

      Plánovaný počet         tried 

      Plánovaný počet prijímaných  žiakov

      Prijímacie konanie Spôsob ukončenia štúdia

      Praktická škola, Alejová 6,  Košice

      1 8

       

      bez prijímacích skúšok                          
      vysvedčenie