• Novinky

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Študentská kvapka krvi.

       Dňa 15.11. 2022 sa žiaci školy pod vedením p.u. Schifferovej zúčastnili akcie - Študentská kvapka krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa.“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek stal darcom krvi.

     • INTERAKTÍVNA HODINA v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach - Výstava Včelárstva
      • INTERAKTÍVNA HODINA v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach - Výstava Včelárstva

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album INTERAKTÍVNA HODINA v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach - Výstava Včelárstva.

       Dňa 14.11.2022 sa žiaci zúčastnili Výstavy Včelárstva v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Na výstave sa oboznámili s rôznymi včelárskymi pomôckami,historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom pre žiakov bol špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bolo možné pozorovať živé včelstvo. Počas celej doby výstavy nám boli k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečili poradenskú činnosť, predaj medu a ďalších včelích produktov. Žiaci pod vedením MIMI farmy sa priučili práci s včelím voskom a vyrobili si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu.

     • Mediálna výchova- audiovizuálna prednáška filmového kritika
      • Mediálna výchova- audiovizuálna prednáška filmového kritika

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mediálna výchova- audiovizuálna prednáška filmového kritika.

       Dňa 7.11.2022 sa žiaci školy zúčastnili na prednáške filmového kritika, ktorá sa konala v ŠDaJ na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Nahliadli do sveta kinematografie cez okuliare fundovaného odborníka, filmového kritika Petra Konečného, ktorý im v 90 minútovej prednáške spojenej s premietaním rozobral filmové diela rôzneho rozsahu( reklama, videoklipy, film). Žiaci sa dozvedeli o pravidlách ich tvorby, ale aj o tom ako zmenili svet. Bola to ukážka úplne nového typu vzdelávacieho procesu spojeného s bohatým audiovizuálnym obsahom.

     • XX. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE
      • XX. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE

      • V dňoch 26.- 27.10. 2022 sa konal XX. ročník, za účasti žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier aj s medzinárodnou účasťou. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 15 družstiev. Výsledky: 1.miesto- SŠ Dobšiná, 2.miesto- RC Mlynky- Biele vody, 3. miesto- RC Veľké Leváre

     • Ekotopfilm- Envirofilm 2022
      • Ekotopfilm- Envirofilm 2022

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ekotopfilm- Envirofilm 2022.

       Dňa 18.10.2022 sa žiaci našej školy spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm- Envirofilm v kine Úsmev. Témou tohto ročníka bol konzum a nutnosť znižovania odpadu na našej planéte, hlavne plastov. Filmy z celého sveta boli veľmi inšpiratívne odovzdali mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.

     • XV. ročník OĽP
      • XV. ročník OĽP

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album XV. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV žiakov odborných učilíšť

       Dňa 12.10. 2022 sa konal XV. ročník celoštátnej súťaže Olympiády ľudských práv žiakov OU. Cieľom XV. ročníka bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na problematiku ľudských práv, konkrétne na právo na ochranu životného prostredia. Súčasne bola súťaž zameraná na skvalitňovanie komunikačných zručností v medziľudskej interakcii a na rozvíjanie informačno-komunikačných zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súťaž hodnotila porota zložená z predsedu a členov, ktorých menuje minister školstva a zo všetkých pedagógov zúčastnených škôl. Porota hodnotila jednotlivé družstvá podľa vopred vypracovaného súťažného poriadku. Súťaž sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvorí vedomostný test zložený z otázok z oblasti ekológie, ktorý vypracuje súťažné družstvo. Praktickú časť tvorili dve úlohy. Prvá časť bola vyrobiť „ekovýrobok“. Druhou úlohou súťažiacich družstiev bolo vyrobiť maximálne 5 párov „pierok“ z papiera a špajdle. Následne je potrebné ich vyzdobiť vhodným prírodným materiálom a doplniť o vlastné ekologické posolstvo. Vyrobené pierka boli následne použité na výrobu spoločných „Krídel EKOcti.“

     • Koncoročný výlet na Šarišský hrad
      • Koncoročný výlet na Šarišský hrad

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet na Šarišský hrad.

       Dňa 29.6.2022 sme sa so žiakmi vybrali na turistickú vychádzku na Šarišský hrad. Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom Veľký Šariš. Celý hradný vrch je Národnou prírodnou rezerváciou. Absolvovali sme peknú, nenáročnú prechádzku lesným chodníkom, ktorý nás doviedol až ku hradu. Krásny slnečný deň bol predurčený na to, aby sme so žiakmi objavovali rôzne zaujímavé zákutia hradného vrchu. Dozvedeli sme sa viac o minulosti hradu, o jeho obyvateľoch a o tom ako žili.

     • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV
      • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY A SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE TRETIAKOV.

       V dňoch 16.6.2022 a 17.6.2022 sa konali záverečné skúšky a slávnostné vyradenie tretiakov. Záverečné skúšky sa skladali z praktickej a teoretickej časti. Zúčastnili sa ich žiaci v odboroch obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál, cukrárska výroba, stavebná výroba- murárske práce, obchodná prevádzka- príprava, skladovanie a predaj tovaru. Všetci naši tretiaci skúšky úspešne zvládli a boli im odovzdané výučné listy. Želáme im, aby sa úspešne zaradili do pracovného života.

     • STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON
      • STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÝ ZÁHON.

       Do starostlivosti o náš novo vybudovaný vyvýšený záhon sa zapojili aj žiaci praktickej školy. Do záhonu vysadili paradajky, špenát a jahody. Naučili sa tak fakty o týchto rastlinách a získali zručnosti pri pestovaní. Vyskúšajú si pocit zodpovednosti pri starostlivosti o rastliny, ktoré si dopestujú sami priamo na svojom školskom dvore.

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE
      • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ÚČELOVÉ CVIČENIE.

       Dňa 16. 6. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníkov zúčastnili účelového cvičenia. Cieľom účelového cvičenia je pomocou konkrétnych činností vykonávaných v škole, počas presunu a v teréne, rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy, pobytu a pohybu v prírode a ochrany prírody, civilnej ochrany a ekológie. Plánom účelového cvičenia bola: 1. Zdravotná príprava: zdokonaľovanie sa v poskytovaní prvej pomoci, základná obväzová technika, prenos raneného, prvá pomoc pri veľkom krvácaní. Žiaci sa mali naučiť popísať hlavné príčiny vzniku úrazov, zhotoviť záves hornej končatiny pomocou trojrohej šatky, naložiť tlakový obväz, predviesť prenos raneného dvoma záchrancami. 2.Civilná ochrana: oboznámenie sa s prípadmi mimoriadnych situácii, varovné signály, evakuácia a úkryty. Žiaci sa učili vymenovať príklady mimoriadnych situácií, uviesť akým spôsobom sa dozvedia o evakuácií, vymenovať varovné signály a typy úkrytov. 3. Pohyb a pobyt v prírode: ochrana prírody, turistická vychádzka, kompas a mapa. Žiaci sa naučia pomenovať svetové strany, určiť svetové strany pomocou kompasu, ukázať cestu na mape.

     • REALIZÁCIA VÝSTUPOV PROJEKTU- ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ
      • REALIZÁCIA VÝSTUPOV PROJEKTU- ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album REALIZÁCIA VÝSTUPOV PROJEKTU- ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ.

       V priebehu tohto školského roka sme na škole organizovali ekologický projekt s názvom: "Aby bol Deň Zeme každý deň."Jeho hlavnou myšlienkou bolo rôznymi aktivitami prispieť k tomu, aby sa žiaci zamýšľali nad vecami súvisiacimi s ekológiou okolo nás a správali sa „priateľsky k prírode" v svojom každodennom živote. Výstupy z tohto projektu sa realizovali dňa 10.6.2022 formou kvízu, prezentovaním ekoaktivít z priebehu školského roka, recyklačnými dielňami, založením vyvýšeného záhonu a slávnostným vysadením stromu v areály školy.

     • ONKOLOGICKÁ KVAPKA KRVI
      • ONKOLOGICKÁ KVAPKA KRVI

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ONKOLOGICKÁ KVAPKA KRVI.

       Dňa 6.6.2022 sa žiaci OU zúčastnili darovania krvi pre detských onkologicky chorých pacientov. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí sa zodpovedne a šľachetne postavili k tejto úlohe a pochopili hodnotu nevyčísliteľného daru – ľudskej krvi. Všetkým darcom vrátane p. učiteľky S. Schifferovej veľmi pekne ďakujeme.